Garance Vánoce - Nakupujte dnes - Výměna zdarma - Zboží můžete po Vánocích vrátit

Reklamační řád

1. Obecná ustanovení

 • Tento reklamační řád upravuje postup společnosti Santos SK s. r. o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35926350, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě 1, oddíl: Sro, vložka č.. 35312 / B (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.danaeshop.cz, a práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího (Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní strany") s tím související.
 • Postup Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst.. 3 zákona č.. 40/1964 Zb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů , při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.danaeshop.cz, jakož i úprava práv a povinností Smluvních stran s tím souvisejících, se řídí podle § 619 až § 627 zákona č.. 40/1964 Zb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.. 250/2007 CFU Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Postup Kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst.. 3 zákona č.. 40/1964 Zb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.danaeshop.cz, jakož i úprava práv a povinností Smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 422 až § 442 zákona č.. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, že se seznámil s reklamačním řádem Prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se reklamační řád stává pro Kupujícího závazným.
 • Reklamační řád je veřejně dostupný na www.danaeshop.cz.

2. Kontrola zboží při převzetí

 • Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je nutno na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i navzdory evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.
 • Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.
 • Pokud Kupující zjistí nekompletnost zboží, nebo jakékoliv poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, je povinen reklamaci bezodkladně, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky, uplatnit u Prodávajícího. Jinak se dodávka považuje za kompletní a bez závad a reklamace z tohoto titulu nebudou akceptovány.
 • Kupující je povinen Prodávajícímu reklamovat vady zboží zakoupeného na www.danaeshop.cz bez zbytečného odkladu, podle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních zákona č.. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.. 40/1964 Zb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Záruční podmínky a záruční doba

 • Na dodané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněna do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.
 • Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a úplně zaplaceno. Kupující je povinen co nejvýstižněji popsat vadu, pro kterou zboží reklamuje.
 • Kupující zašle reklamované zboží Prodávajícímu na vlastní náklady na adresu: Santos SK s.r.o, P.O.BOX č.6, 666 01 Tišnov, Česká republika.
 • Náklady na dodání reklamovaného zboží Prodávajícímu hradí Kupující.
 • Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec, nebo jiná povinná osoba určená k opravě, je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů. Po uplynutí této lhůty má Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3. zákona č.. 40/1964 Zb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stejná práva, jakoby šlo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 • Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace potvrzení, které mu bude zasláno na adresu doručení, resp. elektronickou formou na e-mailovou adresu Kupujícího.
 • Prodávající vydá Kupujícímu o vyřízení reklamace písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace, který mu bude zaslán na adresu doručení.

4. Závěrečná ustanovení

 • Prodávající si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit reklamační řád. Změny nebo doplnky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnení na www.danaeshop.cz
 • Zákony, na které se odvoláva tenhle reklamační řád, jsou zákony platné ve Slovenské republice, jakošto místa registrace Prodávajícího.

Kategorie e-shopu